Deutsch | English | Fran├žais | Nederlands Superweiss.com Superweiss.com


1. Algemeen
(1) superWeiss.com wordt geleid door het bedrijf Interkosmetik Versand, eigenaar: Christian Langelüddeke, Bothenweg 20, 36208 Wildeck-Obersuhl.

(2) Voor alle leveringen en diensten van het bedrijf Interkosmetik Versand gelden uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden in de op het moment waarop de overeenkomst wordt afgesloten geldende versie.

2. Afsluiten van de overeenkomst
(1) Onze informatie en aanbiedingen met betrekking tot de door ons verkochte goederen zijn vrijblijvend. Onze onlinecatalogus is geen aanbod, maar een niet bindende uitnodiging tot bestelling.

(2) Wij wijzen erop dat wij de betalingswijze 'Betaling op rekening' momenteel enkel aan klanten uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland kunnen aanbieden. Bestellingen uit andere landen moeten met PayPal of een andere aangeboden betalingswijze worden betaald.

(3) Door het plaatsen van de bestelling van de goederen gaat de klant een bindende overeenkomst aan. De aanvaarding van een bestelling, zowel via het internet als telefonisch, is voor ons nog geen bewijs van acceptatie. Ook de ontvangstbevestiging van een bestelling is nog geen bewijs van acceptatie, maar hiermee willen wij enkel de klant informeren over de ontvangst van de bestelling. De koopovereenkomst met ons komt pas tot stand door een schriftelijke bevestiging, bijv. via e-mail of door het toesturen van de bestelde goederen. Bij de betalingswijze 'Vooruitbetaling' komt de koopovereenkomst voor de klant tot stand bij het plaatsen van de bestelling en voor ons door het verzenden van het verzoek tot vooruitbetaling.

(4) Wij hebben het recht om onlinebestellingen binnen drie werkdagen na ontvangst te aanvaarden. Bestellingen die op een andere wijze worden geplaatst, kunnen binnen twee weken worden aanvaard. Wij hebben het recht de aanvaarding van een bestelling te weigeren of de bestelling te beperken tot hoeveelheden, die normaal zijn voor een huishouden

(5) Het afsluiten van de overeenkomst gebeurt onder het voorbehoud dat bij niet tijdige en niet correcte eigen bevoorrading, niet of slechts gedeeltelijk hoeft te worden geleverd. Dat geldt niet indien wij niet verantwoordelijk zijn voor de niet-levering. Bij niet beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht. De tegenprestatie wordt direct terugbetaald.

(6) Indien de klant de goederen op elektronische wijze bestelt, bewaren wij de tekst van de overeenkomst en sturen wij deze na het afsluiten van de overeenkomst via e-mail naar de klant, samen met de rechtsgeldig van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden.

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden
(1) De door ons vermelde prijzen omvatten de wettelijke belasting op toegevoegde waarde (btw).

(2) Bij een verzendingskoop dient de klant behalve de prijs ook een vast bedrag voor verzendkosten te betalen, dat de kosten voor verpakking, onkosten voor de verzending en de verzekering omvat. Voor het afsluiten van de bestelling worden de verzendkosten vermeld.

(3) Betalingen zijn mogelijk via aankoop op rekening, PayPal of andere aangeboden betalingswijzen. De keuze gebeurt tijdens het bestelproces. Bovendien behouden wij ons het recht voor om bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Aankoop op rekening wordt enkel aan klanten in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland aangeboden.

(4) Bij nieuwe klanten behouden wij ons het recht voor om enkel betaling via PayPal aan te bieden.

(5) Naar eigen goeddunken bepalen wij de wijze en manier van verzending, evenals de vervoerder, tenzij uitdrukkelijk anders met de klant wordt overeengekomen.

(6) De levertijd bedraagt normaal 1-2 werkdagen vanaf het moment van de bestelling. Levertermijnen en -periodes zijn enkel bindend indien dat uitdrukkelijk met ons is overeengekomen. Voor de inachtneming van een levetermijn volstaat het wanneer de verzending voor het verstrijken van de termijn plaatsvindt.

(7) De klant verbindt zich ertoe de betaling onmiddellijk na zijn bestelling af te ronden.

(8) De klant heeft enkel recht op compensatie indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig worden vastgesteld of door ons worden erkend.

(9) De klant kan een retentierecht enkel uitoefenen wanneer zijn tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding betrekking heeft.

4. Informatie over herroeping
(1) Herroepingsrecht U kunt uw contractuele aanvaarding binnen de twee weken herroepen, zonder opgave van redenen, in schriftelijke vorm (bijv. brief, fax, e-mail) of - indien u de goederen voor het verstrijken van de termijn heeft ontvangen - door terugzending van de goederen. De termijn begint na de ontvangst van deze informatie in schriftelijke vorm, echter niet vóór de ontvangst van de goederen door de ontvanger (bij een herhaaldelijke levering van dezelfde goederen niet vóór de ontvangst van de eerste deellevering) en evenmin vóór het vervullen van onze informatieverplichtingen overeenkomstig de Duitse art. 246 § 2 juncto § 1, lid 1 en 2 EGBGB, evenals onze verplichtingen overeenkomstig § 312e, lid 1, zin 1 BGB juncto art. 246 § 3 EGBGB. Om de termijn van de herroeping in acht te nemen, volstaat het tijdige verzenden van de herroeping of van het goed. De herroeping moet gericht worden aan:

Firma Interkosmetik Versand
Christian Langelüddek
Bothenweg 20
36208 Wildeck-Obersuhl
Duitsland.
E-Mail: service@superweiss.com

(2) Gevolgen van de herroeping In het geval van een geldige herroeping moeten de wederzijds ontvangen prestaties en eventuele verkregen voordelen (bijv. rente) worden teruggegeven. Kunt u ons de ontvangen prestatie helemaal of gedeeltelijk niet of alleen in slechtere staat teruggeven, dient u ons hiervoor event. een waardevergoeding te verlenen. Bij het afstand doen van goederen geldt dat niet indien de slechtere staat uitsluitend te wijten is aan de controle ervan - zoals u deze in een winkel had kunnen uitvoeren. Overigens kunt u de verplichting tot waardevergoeding voor een slechtere staat van het goed door de ingebruikneming ervan volgens de voorschriften vermijden door het goed niet als uw eigendom in gebruik te nemen en alles achterwege te laten wat de waarde ervan negatief beïnvloedt. Goederen die als pakket kunnen worden verzonden, dienen op ons risico te worden teruggezonden. U dient de kosten voor het terugzenden te dragen, als de geleverde goederen identiek zijn aan de bestelde goederen en de prijs van de geretourneerde goederen niet hoger is dan 40 EUR of wanneer u bij een hogere prijs van de goederen op het tijdstip van de herroeping nog niet de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen termijnbetaling hebt geleverd. In het andere geval is de terugzending voor u gratis. Artikelen die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden bij u afgehaald. Verplichtingen tot het restitueren van betalingen moeten binnen 30 dagen worden uitgevoerd. De termijn begint voor u met het verzenden van uw herroepingsverklaring of de goederen, voor ons met de ontvangst.

5. Risico-overdracht en eigendomsvoorbehoud
(1) Wanneer slechts sprake is van een eenvoudige nalatigheid bij het uitoefenen van onze verplichtingen, is onze aansprakelijkheid tot de contractueel te voorziene, typisch optredende schade beperkt. Dat geldt ook bij eenvoudige nalatigheid bij het uitoefenen van verplichtingen van onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers. (2) Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat geen aanspraken van de klant omwille van productaansprakelijkheid, aan ons toe te rekenen lichamelijke gevolgen en schade aan de gezondheid. (3) Ten opzichte van ondernemers zijn wij ook niet aansprakelijk bij eenvoudige nalatigheid van niet-essentiële contractuele verplichtingen.

6. Aansprakelijkheidsbeperking
(1) Wanneer slechts sprake is van een eenvoudige nalatigheid bij het uitoefenen van onze verplichtingen, is onze aansprakelijkheid tot de contractueel te voorziene, typisch optredende schade beperkt. Dat geldt ook bij eenvoudige nalatigheid bij het uitoefenen van verplichtingen van onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

(2) Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat geen aanspraken van de klant omwille van productaansprakelijkheid, aan ons toe te rekenen lichamelijke gevolgen en schade aan de gezondheid.

(3) Ten opzichte van ondernemers zijn wij ook niet aansprakelijk bij eenvoudige nalatigheid van niet-essentiële contractuele verplichtingen.

7. Slotbepalingen
(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Bij consumenten, die de overeenkomst niet om professionele of industriële doeleinden afsluiten, geldt deze rechtskeuze enkel indien de gegarandeerde bescherming door dwingende bepalingen van het recht van het land, waarin de consument zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft, niet ontnomen wordt. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.

(2) De enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit hoofde van deze overeenkomst voor klanten, die ondernemer, rechtspersonen naar publiekrecht of openbaar lichaam zijn, is onze zetel. Hetzelfde geldt wanneer de klant geen algemeen bevoegde rechtbank heeft of de verblijfplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het moment van het instellen van de klacht niet bekend is.